Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for aftaler indgået med

Online Førstehjælp ApS
Johan Kellers Vej 51, 1.Tv
2450 København SV
CVR: 42116564

Generelle medlemsbetingelser

1. Indledning og baggrund

1.1 Online Førstehjælp ApS (herefter OF) udbyder online- og tilstedeværelseskurser gennem www.online-førstehjælp.nu (herefter websitet) til private og erhverv.

1.2 De følgende medlemsbetingelser, samt OF’s cookie- og privatlivspolitik, der tilsammen udgør OF’s handelsbetingelser, gælder for alle kunder, både private og erhverv, som OF indgår aftale med vedr. online- og tilstedeværelseskurser.

1.3. Ved medlemskab accepterer medlemmet disse betingelser og betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. OF kan afvise anmodninger om medlemskab på website uden nærmere begrundelse.

2. Medlemskab, login og adgang til websitet

2.1 Hvert medlem kan selvstændigt logge ind på websitets medlemsområde, hvorved medlemmet opnår adgang til egen profilside (Min Profil). Al brug af tjenesten sker på eget ansvar.

2.2 Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan.

2.3 Medlemmet må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer.

3. Oprettelse, betaling og betalingskortoplysninger

3.1Ved oprettelse betales abonnementsgebyret jf. valgte abonnementsløsning. Derefter betales det til enhver tid fastsatte abonnementsgebyr forud for hver abonnementsperiode med det ved oprettelsen anvendte betalingskort (herefter kort). Ønsker medlemmet at anvende et andet gyldigt kort, som OF kan håndtere, skal medlemmet give OF besked herom.

3.2 Ved oprettelse giver medlemmet OF samtykke til automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige abonnementsgebyr. Medlemmet skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for OF til løbende betaling af abonnementsgebyret.

3.3 Kan OF ikke trække abonnementsgebyret automatisk på medlemmets kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for OF at foretage sådan trækning, fremsendes i stedet faktura mod gebyr pr. e-mail.

3.4 Medlemmet kan ikke få sat medlemskabet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse af medlemskabet.

4. OF’s ydelser

4.1 OF’s ydelser i form af loginoplysninger pr. e-mail, adgang til websitets medlemsområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter oprettelse og vellykket korttransaktion.

5. Opsigelse og automatisk forlængelse af medlemskab

5.1 Medlemskabet fungerer som abonnementsordning og gælder indtil det opsiges med skriftligt varsel til udløbet af en abonnementsperiode. I opsigelsesperioden fortsætter medlemskabet som normalt.

5.2 Opsiges medlemskabet ikke, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk for en ny måneds- eller årsperiode med automatisk kortbetaling af det månedlige eller årlige abonnementsgebyr, jf. pkt. 3.

5.3 Der refunderes ikke abonnementsgebyr ved opsigelse eller ophævelse uanset årsag hertil.

6. Brug af teknologi

6.1 OF anvender forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på website med det formål at kunne yde medlemmerne en bedre brugeroplevelse. Ved oprettelse giver medlemmet samtykke til OF’s brug af sådan teknologi.

7. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

7.1 Alt indhold på website, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design, spørgsmål, etc. er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget OF (eller tredjepart).

7.2 Ved aftale om medlemskab overdrager medlemmet sine profiloplysninger, foto, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til OF. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning. Medlemmet har tilladelse til at bruge OF’s logo eller andre kendetegn, såfremt abonnementsgebyret er betalt for og medlemmet i øvrigt følger OF’s retningslinjer herfor.

8. Forbud mod kopiering

8.1 Medlemmet på ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt medlemmer. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

9. Bedømmelser

9.1 OF kan give hvert medlem mulighed for at bedømme onlinekurserne og disses instruktører efter nærmere fastsatte retningslinjer. Sådanne bedømmelser skal være saglige og relevante. Medlemmet har ikke krav på, at OF skal offentliggøre sådanne bedømmelser.

10. Samtykke og behandling af persondata

10.1 Medlemmet giver samtykke til, at OF kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med medlemskabet. Samtykket gælder også i forhold til OF’s eventuelle datterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som OF har eller måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger (for eksempel, men ikke begrænset til, webhoteller, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, udbydere af bogholderi -og regnskabsføring samt annonceudbydere (fx Facebook eller Google) samt ved certificeringer af medlemmer. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

11. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

11.1 Medlemmet giver samtykke til, at OF må behandle øvrige oplysninger om medlemmet, der er naturligt forbundet med medlemskabet, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter (år-måned-dagtime-minut) samt øvrige interaktioner med OF’s server, herunder kopiering af tekster og billeder, samt loginfrekvenser. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

12. Samtykke til markedsføring pr. e-mail

12.1 Medlemmet giver endvidere samtykke til, at OF må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser. Medlemmet skal i øvrigt oplyse om, og i hele medlemsperioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med OF. E-mails fra OF er ikke krypterede.

13. Samtykke til brug af referencer

13.1 OF har ret til at anvende medlemmets navn og firma som reference, herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

14. Fortrydelsesret

14.1 OF yder en 30 dages tilfredshedsgaranti. Såfremt medlemmet ikke er tilfreds med OF’s ydelser, kan han opsige medlemskabet og få det fulde abonnementsgebyr tilbagebetalt. Såremt medlemmet ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal han hurtigst muligt og senest 30 dage efter oprettelsen pr. e-mail på kontakt@OF.dk meddele OF, at han ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

15. Ansvarsfraskrivelse

15.1 Medlemmets brug af websitet sker på eget ansvar. OF er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

16. Reklamation

16.1 Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

17. Misligholdelse

17.1 Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

18. Force majeure

18.1 Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

19. Øvrige bestemmelser

19.1 Medlemsindholdet tilgås fra en browser. Medlemmet skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist medlemsindholdet.

19.2 OF er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer medlemmet i at kunne tilgå medlemsindholdet.

20. Tvister og værneting

20.1 Enhver tvist mellem OF og medlemmet skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Lyngby som første instans.

21. Udbyder af tjenesten

21.1 OF udbydes af Online Førstehjælp ApS under cvr.nr. XXXXXXX. OF ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

22. Kontaktoplysninger

22.1 Kontakt til OF og OF’s ejere kan foretages ved følgende kontaktmuligheder:

23. Ændringer af medlemsbetingelserne

23.1 OF forbeholder sig ret til løbende at ændre medlemsbetingelserne uden at underrette medlemmerne særskilt herom. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil fremgå af websitet eller blive tilsendt medlemmet pr. e-mail og gælder forud for alle tidligere versioner af medlemsbetingelserne. Alle medlemmer opfordres til løbende at holde sig orienteret om ændringer af betingelserne.

24. Ophavsret


24.1 Disse medlemsbetingelser er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra ophavsmanden. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

Betingelser for virksomheder, organisationer og institutioner

1. Indledning og aftalens omfang

1.1 Aftalen træder i kraft ved virksomhedens, organisationens eller institutionens (herefter Kunden) accept af tilbud ved betaling (jf. faktura)

1.2 Kunden forpligter sig til, senest på datoen for kursus, at udfærdige og overbringe endelig deltagerliste (deltagernavn og deltagermail) til OF anvendelse i udstedelsen af elektroniske kursuscertifikater. OF er hertil forpligtet til at administrere persondata jf. gældende GDPR-lovgivning.


1.3 OF har inden for nærværende aftales rammer, i samarbejde med Kunden, frihed til at planlægge og tilrettelægge aftalens udførelse. Endvidere er OF frit stillet med hensyn til, hvilke personer der skal forestå den praktiske udførelse af aftalen.

1.4 Kunden stiller under aftalens udførelse personale, dokumenter, software, lokaler mv. til rådighed for OF, alt med henblik på at sikre, at OF har de bedst mulige vilkår i forbindelse med gennemførsel af kursus.

2. Honorar

2.1 Honorar og betalingstid er fastsat i tilbuddet til Kunden (jf. faktura)

3. Annullation

3.1 Aftalen er uopsigelig og bindende, da OF iværksætter bindende planlægning og forberedelse straks efter aftalen, er indgået. Kundens reduktion af antal deltagere, tid o. lign. bevirker således ikke reduktion i den aftalte pris.

3.2 I tilfælde af Kundens afbestilling eller annullering af det aftalte arrangement, gælder følgende:

  • Ved annullering efter indgåelse af aftale, men før 6 måneder før datoen for afholdelse af kursus, betales 25 % af kontraktsummen. I tilfælde af dokumenterede tab herudover, betaler Kunden tabet.
  • Ved annullering senere end 6 måneder før datoen for afholdelse af kursus, betales 50 % af kontraktsummen. I tilfælde af dokumenterede tab herudover, betaler Kunden tabet.
  • Ved annullering senere end 3 måneder før datoen for afholdelse af kursus, betales 75 % af kontraktsummen. I tilfælde af dokumenterede tab herudover, betaler Kunden tabet.
  • Ved annullering senere end 1 måned før datoen for afholdelse af kursus, betales 100 % af kontraktsummen.

3.3. Ovenstående gælder uanset hvornår Kunden måtte have foretaget forudbetalinger i henhold til aftalen.

3.3 I tilfælde af OF’s manglende opfyldelse af aftale, eksempelvis som følge af force majeure, sygdom, død eller konkurs, vil OF’s gøre sit bedste for at tilpasse kursus og bistå Kunden med gennemførelse af ændringerne. OF’s skal i øvrigt være ansvarsfri for de tab Kunden måtte lide i denne anledning.

4. Erstatningsansvar og -maksimering

4.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

4.2 OF’s ansvar for aftalens opfyldelse er begrænset og kan ikke overstige det beløb, som OF’s har fået betalt af Kunden, dog i alle tilfælde maksimeret til DKK 50.000.

4.3 OF’s er ikke ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet avance eller andre indirekte tab.

5. Tvister, værneting og lovvalg

5.1 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, indbringes for Københavns Byret. Tvisten afgøres efter dansk ret og med de danske domstole som aftalt værneting.

error: Indholdet er beskyttet
Scroll to Top